"______"

19 2014

3 /
2 /

-

 


 


7 x JCAC, 4 ,
3хCACIB, 4хCAC,3, 2хВОВ,
2 x R.CAC 

Юный Чемпион Украины
Юный Гранд Чемпион Украины
Чемпион Украины
Чемпион Грузии
Чемпион Болгарии
Чемпион России
Чемпион Молдовы
Гранд Чемпион Молдовы

6 хЮСАС,6хЛЮ,
28 хCAC,4хR.CAC,7хCACIB, 11x R.CACIB, 16 хЛС, 9 х ВОВ,
BIG-IV,BISS-1

MAGNIFISENT FEDOR Slavjan Carden for Malagris Tauro Tedeo Los Valentes
Slavjanka Zhravushka
IMPERATRITSA MAGNIFISENT MALAGRIS YUKS YUNIKS
ANGELSKIE GLAZKI MAGNIFISENT
GOSUDAPINJA TSARITSA MAGNIFISENT MALAGRIS YUKS YUNIKS TELEM BAT-CHEN 
ASTA LA VISTA S KRETOVOGO POHODA
AKTRISSA ILLISSIONA MAGNIFISENT SLAVJAN ILLISION 
BOGEMA DUSHA MOYA IZ NADROVII
/
/
/ -
/
__/
    

......
...

.....


........


...


....


.

.